Financial Department

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης είναι μέρος του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Νοσοκομείου . Περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των στοιχείων που σχετίζονται με την παρακολούθηση των οικονομικών στο  νοσοκομείο.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η δομή του υποσυστήματος  έχει ως εξής:

1. Λογιστική Εσόδων-Εξόδων
2. Προϋπολογισμός, Πληρωτέοι & Εισπρακτέοι Λογαριασμού,
3. Έλεγχος Προϋπολογισμού, Διαχείριση Κεφαλαίων,
4. Βιβλία & Καταστάσεις,
5. Ταμείο
6. Γενική Λογιστική
7. Διπλογραφικό σύστημα, Λογιστικά Βιβλία & Καταστάσεις,
8. Ισολογισμός
9. Λογιστική Κέντρων Κόστους – Λογαριασμοί Κέντρων Κόστους,
10. Επιμερισμοί-Κατανομές,
11. Εκτυπώσεις & Αποτελέσματα
12. Διαχείριση Παγίων – Μητρώο Παγίων,
13. Αποσβέσεις
14. Εκτυπώσεις
15. Επιταγές
16. Υποκαταστήματα,
17. Λογαριασμοί,
18. Μπλοκ,
19. Επιταγές

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Παρακολούθηση όλων των κατηγοριών προϋπολογισμού (κρατικού, δημοσίων επενδύσεων, εκτάκτων εσόδων κλπ.) σε διάφορα εναλλακτικά σενάρια (προτεινόμενος, εγκεκριμένος, αξιολογημένος, τελικός προς εκτέλεση). Εύκολη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού με βάση τη δομή και τις κατανομές του (κατά τομέα, φορέα, διεύθυνση, υπηρεσία, κέντρο ευθύνης για οποιαδήποτε χρονική περίοδο). Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων  απολογισμού προηγουμένων ετών. Ειδική και εύχρηστη διαδικασία καταχώρισης αναμορφώσεων.
Για κάθε κωδικό αριθμό παρακολούθηση όλων των σταδίων εκτέλεσης του προϋπολογισμού (αρχικός προϋπ/σμός, διάθεση, δεσμεύσεις, εγκεκριμένα, ενταλματοποιηθέντα, εξοφλημένα κ.λ.π.). Εκτυπώσεις Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων Εκτύπωση ελέγχου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ & ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Διαχείριση των στοιχείων ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ και λοιπών συναλλασσόμενων Για κάθε συναλλασσόμενο, υπάρχει «καρτέλα» με τις συναλλαγές του, που μπορεί άμεσα κανείς να δει στην οθόνη του.Απλογραφικό σύστημα καταχώρισης εγγραφών με πληκτρολόγηση των ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ απαιτούμενων πληροφοριών. Οι καταχωρίσεις γίνονται με βάση τις τυπικές διαδικασίες της κάθε Υπηρεσίας. Κάθε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ όπως π.χ. η ενταλματοποίηση συγκεκριμένου τύπου δαπάνης, περιγράφεται στο σύστημα εκ των προτέρων και εφαρμόζεται με απλές ενέργειες των χρηστών, με τη μέγιστη αυτοματοποίηση για κάθε της βήμα (π.χ. Δέσμευση κονδυλίου, Λήψη δικαιολογητικών, Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος, Έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Έκδοση επιταγής, Εξόφληση προμηθευτή, Έκδοση Βεβαίωσης Φόρου). Για κάθε βήμα μπορεί να γίνει ενημέρωση λογαριασμών, έκδοση κάποιας κατάστασης, απόδοση αυτόματης αρίθμησης, αποστολή κάποιου μηνύματος σε άλλη υπηρεσία αυτόματα (μέσω δικτύου) ή απλά χαρακτηρισμός της δαπάνης για εύκολη ανεύρεση (π.χ. οι «εκκαθαρισμένες» ή «όσες περιμένουν υπογραφή»).

 • Η λειτουργία του συστήματος βάσει του υποσυστήματος ροής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 • εξασφαλίζει την ορθότητα των στοιχείων (κάθε πληροφορία εισάγεται μία φορά)
 • Παρέχει πληροφορίες για τη ΣΧΕΣΗ απαιτήσεων-εισπράξεων και υποχρεώσεων-πληρωμών
 • Βοηθά στην οργάνωση κάθε Υπηρεσίας (αρμοδιότητες ανά χρήστη, προκαθορισμός σταδίων διεκπεραίωσης υποθέσεων)
 • Παρακολούθηση ενταλμάτων ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ.
 • Διαδικασία τμηματικής απόδοσης και καταστάσεις ελέγχου εξέλιξης ανά υπόλογο.
 • Αυτόματος υπολογισμός των κρατήσεων για κάθε είδος παραστατικού.
 • Μαζική δημιουργία απαιτήσεων ή υποχρεώσεων με βάση πρότυπα.
 • Δημιουργία ενταλμάτων από άρθρα μισθοδοσίας που έχουν εισαχθεί από πρόγραμμα μισθοδοσίας αυτόματα
 • Έκδοση ενταλμάτων για όλα τα εκκρεμή τιμολόγια ενός προμηθευτή ή μιας περιόδου
 • Έκδοση επιταγών για όλα τα εγκεκριμένα εντάλματα με δυνατότητα έκδοσης μίας επιταγής για μια σειρά ενταλμάτων του ίδιου δικαιούχου.
 • Μαζική απόρριψη (ακυρωτική εγγραφή) με αυτόματη επαναφορά του συστήματος στο προηγούμενο στάδιο.
 • Δυνατότητα ελέγχου διπλο-καταχώρισης εσόδου ή εξόδου με βάση διάφορα κριτήρια.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1.Έλεγχος επάρκειας προϋπολογισμού.
2.Προειδοποίηση ή απαγόρευση στις καταχωρίσεις εγγραφών, στην περίπτωση υπέρβασης της πίστωσης.
3.Ο έλεγχος μπορεί να ισχύει και για ποσοστό % κάλυψης, π.χ. προειδοποίηση μόλις φθάσουμε  στο 80% κάλυψης.
4.Άμεση πληροφόρηση για την ιστορική εξέλιξη ή την προέλευση κάθε ενέργειας για ένα ή περισσότερα έξοδα, π.χ.
5.Πόσα και ποια εντάλματα βρίσκονται σε κατάσταση προέγκρισης,
6.Ένα τιμολόγιο προμηθευτή σε ποιο στάδιο βρίσκεται,
7.Ποιες επιταγές έχουν εκδοθεί και είναι «υπό παράδοση»,
8.Ποια τιμολόγια είναι σε εκκρεμότητα κ.ο.κ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

1.Εντάλματα πληρωμής
2.Γραμμάτια είσπραξης κρατήσεων
3.Ακυρωτικά σημειώματα
4.Δελτία συμψηφιστικών εγγραφών
5.Μηχανογραφημένες επιταγές με βάση αλγόριθμο και εύρος αριθμών επιταγής που έχουν δοθεί για τον συγκεκριμένο τραπεζικό λ/σμό
6.Ατομικές βεβαιώσεις Φόρου
7.Καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων ανά ταμείο ή οργανισμό
8.Έκδοση επιταγής απόδοσης κρατήσεων ανά δικαιούχο
9.Καταστάσεις πληρωμών ανά κέντρο κόστους, φορέα, τομέα κ.ο.κ.
10.Καταστάσεις χρονικής κατανομής απαιτήσεων & υποχρεώσεων
11.Ημερήσιες καταστάσεις ελέγχου
12.Εκτύπωση Ιστορικού καταχωρίσεων ανά χειριστή
13.Αλφαβητική κατάσταση συναλλασσομένων ανά κατηγορία/ομάδα
14.Ετικέτες και επιστολές προς συναλλασσόμενους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών
2.Δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με Τράπεζες για μηχανογραφική ενημέρωση κίνησης λογαριασμού (extraits) και διαδικασία συμφωνίας των extraits των Τραπεζών με τις  εγγραφές εισπράξεων-πληρωμών
3.Παρακολούθηση ταμειακών υπολοίπων για κάθε κωδικό προϋπολογισμού (ΚΑΕ)
4.Δυνατότητα ελέγχου ανάληψης κατά τον έλεγχο των πιστώσεων (π.χ. εκδίδεται χρηματικό ένταλμα γιατί υπάρχει πίστωση, αλλά τραπεζικό υπόλοιπο δεν υπάρχει, ώστε να πληρωθεί κιόλας)
5.Διαδικασία υπολογισμού των απαιτουμένων υπολοίπων με βάση τη χρονική κατανομή απαιτήσεων και υποχρεώσεων, τις δεσμεύσεις κονδυλίων, αλλά και τις προβλέψεις του προϋπολογισμού
6.Επιταγές
7.Έργα
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.Έτοιμο Λογιστικό σχέδιο
2.Λογιστικές εγγραφές με τη μορφή άρθρων που πάντα ισοσκελίζονται.
3.Γενική Λογιστική ενημερώνεται αυτόματα από τη Λογιστική Εσόδων-Εξόδων μέσω άρθρων.
4.Εισαγωγή άρθρων βάσει προτύπων (για αποσβέσεις, μισθοδοσία, συνδρομές ή άλλες επαναλαμβανόμενες εγγραφές) που ελαχιστοποιούν ή αχρηστεύουν την πληκτρολόγηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ: ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ

1.Καρτέλα Παγίου με πληροφοριακά στοιχεία για το είδος, τη θέση του, το τμήμα, την υπηρεσία, την κατάστασή του, σχόλια και χαρακτηρισμοί που διευκολύνουν την ομαδοποίησή του σε καταστάσεις, προγραμματισμό εργασιών, υπολογισμούς κ.λ.π.
2.Αναλυτικά στοιχεία κτήσης, πώλησης ή αντικατάστασης
3.Πλήρη παρακολούθηση αναπροσαρμογών, προσθηκών και επεκτάσεων παγίων.
4.Στοιχεία ασφάλισης και συντήρησης του παγίου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1.Παραμετρικά οριζόμενες μέθοδοι αποσβέσεων ανά πάγιο.
2.Αυτόματος υπολογισμός αποσβέσεων, αναπόσβεστης αξίας.
3.Τήρηση ιστορικού υπολογισμένων αποσβέσεων
4.Αυτόματη δημιουργία εγγραφών αποσβέσεων στη Γενική Λογιστική

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

1.Εκτύπωση Μητρώου Παγίων.
2.Καταστάσεις Αποσβέσεων (περιόδου, χρήσης ή για οποιοδήποτε διάστημα).

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

1.Αυτόματη εφαρμογή μοντέλων κατανομής με τελεστές βαρύτητας, ποσοστά, φόρμουλες
2.Δυνατότητα συγκεντρωτικής ενημέρωσης των κέντρων κόστους (με μία εγγραφή ανά μήνα)
3.Αυτόματες εγγραφές ανακατάταξης ποσών βάσει προτύπων (αναμερισμοί, μεταφορά -κλείσιμο υπολοίπων, δημιουργία αποτελεσμάτων).
4.Έλεγχος συμφωνίας των εγγραφών εσόδων – εξόδων με τις εγγραφές κέντρων κόστους.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.Ισοζύγια & Καρτέλες Γενικής Λογιστικής με ΑΝΑΛΥΣΗ σε κέντρα κόστους
2.Ισοζύγια & Καρτέλες Αναλυτικής Λογιστικής με ΑΝΑΛΥΣΗ προέλευσης ποσών
3.Συγκεντρωτικές και Αναλυτικές εκτυπώσεις ελέγχου των χρεώσεων των κέντρων κόστους ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

1.Λογιστικό σχέδιο Αναλυτικής Λογιστικής με απεριόριστη δυνατότητα ανάπτυξης σε βαθμίδες ανάλογα με τη δομή του οργανισμού (τομείς,  φορείς, υπηρεσίες, δήμους κ.λ.π.).
2.Δυνατότητα σύνδεσης των κέντρων κόστους με κωδικούς προϋπολογισμού.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.Διπλογραφικό Λογιστικό σύστημα
2.Πλήρης καταγραφή της περιουσίας, των απαιτήσεων & υποχρεώσεων και κάθε οικονομικού μεγέθους που αφορά τον οργανισμό. Το μεγαλύτερο τμήμα των εγγραφών δεν απαιτεί ειδίκευση, αφού προκύπτει από το απλογραφικό σύστημα.
3.Παρακολούθηση κάθε φαινομένου ή οικονομικής πράξης και ως προς το αίτιο και ως προς το αποτέλεσμα.
4.Πλήρης εικόνα της κατάστασης του οργανισμού από τον Ισολογισμό και τα ενδιάμεσα Ισοζύγια.
5.Ουσιαστικές και πλήρεις καταστάσεις διοικητικής πληροφόρησης που επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων.
6.Πληροφορίες και καταστάσεις που επιτρέπουν στον Λογιστικό Έλεγχο να εντοπίσει προβλήματα, να παράσχει συμβουλές, να βρει ποια είναι τα ζημιογόνα και αντιπαραγωγικά κέντρα ευθύνης, να προτείνει ενέργειες βελτιστοποίησης ή αλλαγή διαδικασιών.
7.Κεντρική δικτυακή σύνδεση σε Ενιαίο υπολογιστικό σύστημα
8.Τήρηση των στοιχείων των δικαιούχων μία και μοναδική φορά
9.Αυτόματη ενημέρωση όλων των σταθμών σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης σε πάγια στοιχεία αρχείων (συναλλασσομένων, εγγραφών κλπ.) ή σε περίπτωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού
10.Άμεση πληροφόρηση (on-line) των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου για τις διαθέσιμες πιστώσεις
11.Άμεση πληροφόρηση (on-line) του τμήματος Προϋπολογισμού για ανεπαρκείς πιστώσεις
12.Άμεση πληροφόρηση στην πηγή του εξόδου για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμούσα υπόθεση
13.Κατάργηση καταχώρισης των ίδιων στοιχείων για διαφορετικό λόγο από τους διάφορους σταθμούς στην εκάστοτε Διεύθυνση (δημιουργία κατάστασης προς πληρωμή ή αίτηση για πληρωμή εξόδου, εκκαθαρισμένα δικαιολογητικά, έκδοση χρηματικού εντάλματος).
14.Έλεγχος των ταμειακών υπολοίπων χωρίς τηλεφωνήματα, επιστολές, αιτήσεις (σύνδεση με Τράπεζες)
15.Ταχύτητα εξυπηρέτησης πολίτη.

Comments are closed.